Ik groei 🌱🌱🌱

 In Uncategorized

Een paar dagen geleden kreeg ik een telefoontje van een oude vriend uit Berlijn, een van de vele verrassende telefoontjes die ik tijdens de corona-tijd kreeg. “Hoe gaat het in Nederland?” vroeg hij, en ik stuurde hem een ​​foto van een oude droom die ik nooit echt had kunnen maken, totdat corona kwam en het leven op pauze kwam te staan ​​- mijn moestuin, gericht op een bepaalde plant en zei: ‘kun je geloven het is mijn eerste keer?”

Voor degenen die mij kennen, is het misschien een verrassing, want de afgelopen 15 jaar ben ik een loyale soldaat geworden in het niet-bestaande leger van mensen die de cannabisplant willen bevrijden van de historische beperkingen die in de vorige eeuw golden. Ik noem ze “Cannabisten” en ik definieer mezelf ook als een van hen.

Net als vrome christenen die zweren dat ze Jezus zagen of met hem spraken, en terwijl hij tot hen sprak, zagen ze het licht, zullen cannabisten zweren dat deze plant hun leven redde, hen volledig genas, een eind maakte aan een eindeloze pijn en slaagde erin te slagen waar de traditionele westerse geneeskunde keer op keer is mislukt.

Zodra je deze magie zelf voelt, kun je de opwinding ervan nooit negeren, daarom ben ik niet verbaasd als ik mensen ontmoet die licht in hun ogen hebben wanneer ze over cannabis praten, net als ik.

Er zijn zoveel gidsen die je kunnen leren hoe je cannabis kweekt, zoveel tips en manieren, maar de waarheid is dat cannabis een zeer sterke plant is die bijna in elke omgeving gemakkelijk kan worden gekweekt, terwijl het wordt geleverd met de eenvoudige basiselementen van grond, water en lucht. Sommige mensen zouden ook zeggen dat het liefde nodig heeft, dus praten ze met de planten, zingen ze voor hen en noemen ze ze als baby’s.

Dus besloot ik om drie verschillende soorten te kweken die ik gemakkelijk online zou kunnen kopen (dat is een droom waar ik vandaan kom – aangezien het niet legaal is), en nog twee planten voor patiënten van de WietOliePuur-vereniging, van wie ik hoorde afgelopen zomer van een buurman, en onlangs bericht dat ze op zoek zijn naar vrijwilligers om planten te kweken. De beste vrijwilligersbaan ter wereld ooit!

Voor de zaden die ik kocht, was de start een beetje lastig en verloor ik twee spruiten, denk ik vanwege te veel water geven, maar ik leerde mijn les en de volgende keer werkte het prima. Ik stopte ze in de grond terwijl ze sterker werden, en nu genieten ze van de verwarmende zonnestralen, het koele water en als ze geluk hebben, wat verse regen.

We zijn toch in Nederland 😉

Geschreven door Hagar Zimerman 🌱 vrijwilligster en blogster bij de CsC stichting WietOliePuur 💚 Hagar Zimerman bedankt voor je prachtige blog.

Vragen of een advies op maat nodig?
+31613591490
info@wietoliepuur.nl
www.wietoliepuur.nl

 

 

———————

I’m growing!

Few days ago I got a phone call from an old friend from Berlin, one of many surprising phone calls corona time brought upon me. “how’s it going in the Netherlands?” he asked, and I sent him a picture of an old dream I’d never had a real chance to make, until corona came along and life was set on pause – my vegetable garden, focusing on one particular plant and saying “can you believe it’s my first time?”

For those who know me it might be a surprise, since for the last decade and a half I became a loyal solider in the non-existent army of people who wish to free the cannabis plant from the historical limitations that prevailed in the last century. I call them “Cannabists” and I define myself as one of them as well.

Just like devout Christians who swear that they saw or talk to Jesus, and while he spoke to them they saw the light, Cannabists will swear that this plant saved their lives, healed them completely, put an end to an endless pain and managed to succeeds where traditional western medicine has failed over and over again.

Once you feel this magic yourself you can never ignore its exiting, that’s why I’m not surprised when I keep meeting people who have light in their eyes whenever they speak about cannabis, just like me.


There are so many guides that can teach you how to grow cannabis, so many tips and ways, but the truth is that cannabis is a very strong plant that can be grown easily almost in every environment, while it is supplied with the basic simple elements of soil, water and air. Some people would also say it needs love, so they talk to the plants, sing to them, and naming them as if they were babies.

So I decided to grow three different strains which I could easily choose to buy online (that’s like a dream from where I’m coming from – since it is not legal), and two more plants for patients of WietOliePuur association, whom I heard about during last summer from a neighbor, and recently posting that they are looking for volunteers to grow plants.

The best volunteer job on the planet ever!
For the seeds I bought, the start was a bit tricky and I lost two sprouts, I think because of over watering, but I learned my lesson and the next time worked just fine. I put them in the ground as they grew stronger, and now they are enjoying the warming rays of sun, cool water and if they’re lucky, some fresh rain.

We are in the Netherlands after all 😉

Written by Hagar Zimerman 🌱 volunteer and blogger at the CsC foundation WietOliePuur 💚 Hagar Zimerman thanks for your blog.

Do you have questions or need some advice?

+31613591490
info@wietoliepuur.nl
www.wietoliepuur.nl

 

Recent Posts

Laat hier je reactie achter

× WhatsApp