Zomer 2020

 In Uncategorized

In deze blog wil ik graag onze voorzitter Martinus van Lies in het zonnetje zetten. Hopelijk komt er deze zomer ook nog letterlijk wat zonuren aan, als we denken aan al onze plantjes – we gunnen ze het van harte!

Maar niet alleen de planten en het kweek initiatief, zijn één van zijn initiatieven; zoals velen de video’s vast bekeken hebben op het YouTube kanaal , want ook daar is hij erg actief in.

De reden dat Martinus zich dan ook dagelijks in zet is niet omdat hij tijd teveel heeft, niet omdat hij naast zijn andere werkzaamheden dit als een hobby er naast houdt.

Ik heb hem weleens de vraag gesteld, wat motiveert jou om dit werk te doen? Met alle risico’s van dien.

Dat hij creatief is, dat spreekt voor zich; de tutorials vliegen als paddenstoelen de grond uit – met of zonder tekst, geluiden of afbeeldingen tussendoor geplaatst – en dat alles tussen de reguliere werkzaamheden door.

Maar wat is nu dan ook echt zijn missie? Wat wil hij graag bereiken met de stichting. ‘Mensen helpen’, zo noemt hij het. ‘Mensen van pijn verlossen’. ‘Ik doe dankbaar werk’, maar er is altijd wel tijd tekort lijkt het soms wel.

We werken bij de stichting met vrijwilligers; iedereen heeft een andere taak en iedereen is van harte welkom om zijn/haar steentje bij te dragen. Werken met vrijwilligers betekent flexibel zijn, en rekening houden met.

Ik wil dan ook bij deze de voorzitter bedanken voor zijn inzet en geduld, en passie waarmee hij de stichting groot heeft gebracht tot wat het nu is.

We hebben nog vele doelen en dromen, deze worden in een volgend artikel vast wel besproken…

 

Wij wensen al onze lezers, donateurs en andere geïnteresseerden een hele fijne, veilige vakantie toe!

Een warme en zonnige groet,

Namens de stichting Kimberley Scheve, secretaris WietOliePuur

 

Als jij je geroepen voelt iets voor de stichting te willen ondernemen, en/of je hebt nog een paar leuke tips? Neem dan contact op met ons WhatsApp service nummer 31613591490 of e-mail naar info@wietoliepuur.nl

Summer 2020 ..

In this blog I would like to highlight our chairman Martinus van Lies. Hopefully, this summer there will literally be some hours of sunshine when we think of all our plants – we warmly wish them!

But not only the plants and the breeding initiative are one of his initiatives; as many have watched the videos on the YouTube channel, because he is also very active in that.

The reason that Martinus is committed every day is not because he has too much time, not because he keeps it as a hobby next to his other activities.

I have asked him the question, what motivates you to do this work? With all the associated risks.

It goes without saying that he is creative; the tutorials grow like mushrooms – with or without text, sounds or images placed in between – all in between the regular activities.

But what is really his mission now? What would he like to achieve with the foundation. “Helping people,” he calls it. “Help people from pain.” “I do grateful work”, but there is always a shortage of time, it seems sometimes.

We work with volunteers by the foundation; everyone has a different task and everyone is welcome to contribute. Working with volunteers means being flexible and taking them into account.

I would like to thank the chairman for his dedication and patience, and passion with which he raised the foundation to what it is today.

We still have many goals and dreams, these will be discussed in a future article …

 

We wish all our readers, donors and other interested parties a very nice, safe holiday!

A warm and sunny greeting,

On behalf of the foundation, Kimberley Scheve secretary WietOliePuur

 

If you feel compelled to do something for the foundation,or do you have some nice tips? Please contact our WhatsApp service number 31613591490 or e-mail to info@wietoliepuur.nl

 

Recent Posts

Laat hier je reactie achter

× WhatsApp